Fondo cabecera Concello de O Páramo

Licenzas

RELACIONADAS COAS OBRAS E ACTIVIDADES

Licencia de obras menores

DESCRICION:

Son obras "menores" aquelas obras e instalacions de tecnica simple e escasa entidade construtiva e economica que non suponan alteracion do volume, do uso, das instalacions e servicios de uso comun ou o numero de vivendas e locais, nin afecten ao deseno exterior, a cimentacion, a estrutura ou as condicions de habitabilidade ou seguridade dos edificios ou instalacions de toda clase.

NECESITASE:

Instancia subscrita polo promotor, indicando a identificacion do mesmo, e polo tecnico ou tecnicos directores da obra, aceptando a direccion das mesmas. Descricion das obras. Plano de situacion. Presuposto das obras a realizar. Satisfacer a taxa correspondente e o imposto de construccion.

ONDE SE TRAMITA:

As instancias presentaranse no rexistro das oficinas xerais do Concello, Casa do Concello, segunda planta.

Horario de atencion o publico: De 9,30 a 15,00 horas de luns a sábado.

Licencia de obras maiores

DESCRICION:

Calquera acto de edificacion e uso do solo esta suxeito a previa licencia urbanistica, que se outorga de acordo cas previsions da Lexislacion e o Plan Xeral de Ordenacion Municipal. Entendense por "maiores", as obras que son de nova planta, de ampliacion, de reconstruccion, reestructuracion e demolicion, ademais das intervencions en edificios catalogados.

Tamen as parcelacions urbanisticas, os muros de contencion, as intervencions en edificios declarados bens de interese cultural ou catalogados e os grandes movementos de terras.

NECESITASE:

Ademais da instancia subscrita polo promotor, indicando os datos de identificacion do mesmo, e o tecnico ou tecnicos directores da obra, aceptando a direccion das mesmas, debera presentar a seguinte documentacion:

 Cuestionario de Estatistica de Edificacion e Vivenda.
 Proxecto basico por duplicado e visado polo colexio oficial correspondente.

Antes de iniciar as obras, o promotor debera aportar un exemplar do proxecto de execucion, visado polo colexio correspondente, o ultimo recibo do IAE do constructor, e o estudio de Seguridade. Tamen debera satisfacer a taxa correspondente e o imposto de construccions.

ONDE SE TRAMITA:

As instancias presentaranse no rexistro das oficinas xerais do Concello, Casa do Concello, segunda planta.

Horario de atencion o publico: De 9,30 a 15,00 horas de luns a sábado.

Licencia de apertura de actividades clasificadas

DESCRICION:

Estan suxeitas a licencia municipal de apertura de actividades clasificadas os establecementos industriais e mercantis cualificados como molestos, insalubres, nocivos e perigosos, asi como os locais e recintos destinados a espectaculos publicos ou recreativos.

 Por molestas se entenden as actividades que constituen unha incomodidade polos ruidos ou vibracions, e tamen polos fumes, gases ou substancias en suspension que producen.
 Son insalubres as actividades que dan lugar a evacuacion de productos que poden ser prexudiciais para a saude humana, tanto directa coma indirectamente.
 Son nocivas as que, polas mesmas causas que as insalubres, poden causar danos na riqueza agricola, forestal, pecuaria ou piscicola.
 E son perigosas aquelas nas que se fabrica, manipula, expende ou almacena productos que xeran riscos graves de explosion, combustion ou radiacion sobre persoas e bens.

NECESITASE:

Este tipo de licencias tenen un rexime especial e o seu outorgamento realizase conforme a normativa do Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas.

Para a sua tramitacion necesitase:

.- Solicitude segundo o modelo normalizado.
.- Proxectos tecnicos, por triplicado.
.- Fotocopia do DNI.
.- Fotocopia do NIF do titular da actividade (no caso de persoas xuridicas, aportarase o NIF da mesma e o do administrador).
.- Fotocopia de escritura de constitucion da sociedade (no caso de persoas xuridicas).
.- Cuestionario de estatistica de edificacion e vivenda

ONDE SE TRAMITA:

As instancias presentaranse no rexistro das oficinas xerais do Concello, Casa do Concello, segunda planta.

Horario de atencion o publico: De 9,30 a 15,00 horas de luns a sábado.

RELACIONADAS CO ABASTECEMENTO DE AUGA E RECOLLIDA DE LIXO

Alta no abastecemento de auga

DESCRICION:

Constitue a prestacion do servicio de subministro de auga potable a domicio.

NECESITASE:

Que a instalacion dos contadores estea nun lugar de libre acceso para o persoal do concello.

Formalizar a alta, mediante o impreso de solicitude

Abonar as taxas

Domiciliacion bancaria.

ONDE SE TRAMITA:

Nas oficinas xerais do Concello, Casa do Concello, segunda planta.

Horario de atencion o publico: De 9.30 a 14.30, de luns a venres.

Alta no servizo de recollida do lixo

DESCRICION:

Constitue a prestacion do servicio de recollida do lixo domiciliaria e residuos solidos urbanos de vivendas, aloxamentos e locais ou establecementos onde se exerzan actividades industriais, comerciais, profesionais, artisticas e de servicios.

Considerase lixo domiciliario e residuos solidos urbanos os restos e desperdicios de alimentacion ou detritos procedentes da limpeza normal dos locais ou vivendas.

Excluense de tal concepto os residuos de tipo industrial, entullos de obras, detritos humanos, materias e materiais contaminados, corrosivos, perigosos, e que a sua recollida ou vertido esixa a adopcion de especiais medidas hixienicas, profilacticas ou de seguridade.

NECESITASE:

Solicitude de alta que se podera conseguir na oficina de informacion o publico do Concello de O Páramo (2º planta), tamen se podera dar a alta de oficio.

Domiciliacion bancaria.

ONDE SE TRAMITA:

As instancias presentaranse no rexistro das oficinas xerais do Concello, Casa do Concello, segunda planta. Horario de atencion o publico: De 9:30 a 14:30 horas de luns a venres.

RELACIONADAS CON VEHÍCULOS

Exención no imposto de vehículos por minusvalía

DESCRICION:

E unha exclusion do pagamento do imposto municipal de circulacion de vehiculos de traccion mecanica que beneficia a todas aquelas persoas con minusvalias ou discapacidades fisicas reconecidas oficialmente e posuen un vehiculo adaptado para a sua conduccion ou ben un coche propio de minusvalido.

QUEN PODE SOLICITAR:

 Todalas persoas con minusvalia en grado igual ou superior ao 33%, sempre que os vehiculos esten matriculados ao seu nome (para o seu uso exclusivo). A exencion aplicarase tanto aos vehiculos conducidos por persoas con discapacidade como os destinados ao seu transporte.
 En calquera caso, todolos beneficiarios de esta exencion non poderan disfrutala por mais dun vehiculo simultaneamente.

NECESITASE:

Os interesados teran que instar a sua solicitude, achegando a seguinte documentacion:
 Permiso de circulacion do vehiculo.
 Ficha tecnica.
 Certificado de minusvalia expedido polo Inserso.
 Carne de conducir.
 Fotocopia do DNI.

ONDE SE TRAMITA:

As solicitudes presentaranse no rexistro das oficinas xerais do Concello, Casa do Concello, segunda planta.

Horario de atencion o publico: De 9,30 a 14,30 horas.

Exención no imposto de vehículos por histórico (+25 anos)

DESCRICION:

E unha bonificacion recollida na ordenanza fiscal I.V.T.M. (imposto vehiculos de traccion mecanica) deste concello, que supon un 100% de bonificacion sobre a cota do imposto de vehiculos de traccion mecanica para os vehiculos historicos ou aqueles que tenan unha antiguidade minima de 25 anos contados a partir da data da sua fabricacion ou, se esta non se conecese, tomando como tal a da sua primeira matriculacion ou, no seu defecto, a data no que o correspondente tipo ou variante se deixase de fabricar.

OBRIGADOS AO PAGO:

As persoas fisicas ou xuridicas e as entidades as que se refire o artigo 35.4 da lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, a nome de quen conste o vehiculo no permiso de circulacion.

NECESITASE:

Presentar a correspondente solicitude.
Ficha tecnica.
Permiso de circulacion.
D.N.I. do solicitante.
Permiso de conduccion.

ONDE SE TRAMITA:

As solicitudes presentaranse no rexistro das oficinas xerais do Concello, Casa do Concello, segunda planta.

Horario de atencion o publico: De 9,30 a 14,30 horas de luns a venres.

Información sobre el documento

Escudo del	Concello de O Páramo
Ayuntamiento de Páramo
Páramo s/n – 27363 O Páramo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 539 156 / 982 539 128 | Fax: 982 539 156
E-mail: concello.oparamo@eidolocal.es