Fondo cabecera Concello de O Páramo

Actualidade

Inicio expediente de investigación do camiño con referencia catastral 27043A003096360000LS

Aprobado por Resolución de Alcaldía de 21 de marzo de 2017, o inicio do expediente de investigación do camiño parcela 9636 do polígono 3, parroquia de S. JUAN DE FRIOLFE con referencia catastral 27043A003096360000LS, a efectos de determinar a titularidade correcta do mesmo, de acordo co disposto no artigo 49 do Regulamento de Bens das Entidades Locais aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño,procédese á publicación deste acordo no Boletín Oficial da Provincia.

Desde o día da data da devandita publicación, exporase, así mesmo, un exemplar do Anuncio do Boletín no Taboleiro de anuncios do Concello de O Páramo durante quince días.

Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera interesado nas dependencias municipais para que se formulen as alegacións que se estimen pertinentes, Así mesmo, estará a disposición dos interesados na sede electrónica deste Concello https://www.concellodeparamo.es

Puede consultar el anuncio publicado en el BOP en este enlace

Información sobre el documento

Escudo del	Concello de O Páramo
Concello de O Páramo
Páramo s/n – 27363 O Páramo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 539 156 / 982 539 128 | Fax: 982 539 156
E-mail: concello.oparamo@eidolocal.es